ห้องรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

หัวข้อ

(1/1)

[1] การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[2] .รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจ

[3] แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตป

[4] การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[5] การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

[6] การแสดงเจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร

[7] การจัดการเรื่องร้องเรียน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version